FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पाँचखपन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ 08/16/2023 - 14:15 PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ 07/18/2023 - 15:38 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०
पाँचखपन नगरपालिकाको विनियो‍जन ऐन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:37 PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको विनियो‍जन ऐन, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 07/18/2022 - 13:31 PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएका नियमावलीहरु ७८/७९ 02/28/2022 - 19:53 PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, PDF icon पशुपन्छी सेवा सञ्चालन नियमावली, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन नियमावली, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, PDF icon पाँचखपन नगरसभा सञ्‍चालन नियमावली
पाँचखपन नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएका ऐनहरु ७८/७९ 02/28/2022 - 19:46 PDF icon उपभोक्ता समितिहरुको गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन, PDF icon टोल विकास संंस्था व्यवस्थापन ऐन, PDF icon न्यायिक समिति कार्यसंचालन ऐन, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको जलश्रोत व्यवस्थापन ऐन, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ऐन, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन ऐन, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको सहकारी ऐन, PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्‍चालन ऐन, PDF icon संस्था दर्ता ऐन, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 09/08/2020 - 14:39 PDF icon file
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक तथा विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/03/2020 - 13:02 PDF icon file
पाँचखपन नगरपालिकाकाे अार्थिक एेन, २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 12:23 PDF icon अार्थिक एेन
पाँचखपन नगरपालिकाकाे विनियाेजन एेन, २०७५ ७५/७६ 12/10/2018 - 12:12 PDF icon विनियाेजन एेन

Pages