FAQs Complain Problems

राजपत्र

आर्थिक वर्ष दस्तावेज
पाँचखपन नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०
पाँचखपन नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०
पाँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०
पाँचखपन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०८०
पाँचखपन नगरपालिकाको कर्मचारी तहबृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको कर्मचारी तहबृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८० ८०/८१ PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०
पाँचखपन नगरपालिका क्षेत्रभित्र वर्गीकरण गरिएको जग्गाहरुको कित्तागत विवरण । ७९-८० PDF icon जग्गा वर्गीकरण प्रतिवेदन
पाँचखपन नगरपालिकाको भूउपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको भूउपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नियमावली, २०७९ ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरण अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नियमावली, २०७९
पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ ७९-८० PDF icon पाँचखपन नगरपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९

Pages